Bước 1

Địa chỉ đăng ký điểm bán hàng:

Cách lấy tọa độ ĐBH?

Hiển thị trên bản đồ

Vĩ độ hoặc Kinh độ không đúng.

Bước 2

Bước 3